Τρίτη, 3 Απριλίου 2012

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΝ ΣΧΟΛΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.

Τό Σάββατον, 11ην /24ην Μαρτίου 2012, ἑωρτάσθη ἡ ἐθνική ἐπέτειος τῆς 25ης Μαρτίου 1821 εἰς τήν Πατριαρχικήν Σχολήν τῆς Ἁγίας Σιών. Τήν σχολικήν ταύτην τελετήν ἐτίμησε διά τῆς παρουσίας Αὐτοῦ ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν πατέρων καί ὁ Γενικός Πρόξενος τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτήριος Ἀθανασίου μετά μελῶν τοῦ Διπλωματικοῦ Σώματος καί μέλη τῆς Ἑλληνικῆς Παροικίας Ἱεροσολύμων.
Ἡ τελετή αὕτη περιελάμβανε προλόγισιν τοῦ Σχολάρχου μοναχοῦ π. Φωτίου Κιούση καθηγητοῦ τῶν Φυσικῶν, καί πανηγυρικόν τῆς ἡμέρας τοῦ φιλολόγου καθηγητοῦ κ.  Παναγιώτου Ἀντωνιάδου ἀπαγγελίαν ποιημάτων καί ἐκτελέσεις ᾀσμάτων ἐθνικοῦ περιεχομένου ὑπό τήν διδασκαλίαν  τῶν καθηγητριῶν φιλολόγων κ. Ἑλένης Οἰκονόμου, κ. Κωνσταντίνας Κοντοῦ, κ. Γεωργίας Βαλαούρα, καί τοῦ φιλολόγου κ. Παναγιώτου Ἀντωνιάδου, τοῦ πρωτοψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως καί καθηγητοῦ τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς εἰς τήν Σχολήν κ. Χαραλάμπους Βακάκη, μέ ἀναφοράς καί εἰς τό Πατριαρχεῖον Ἱεροσολύμων κατά τούς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως καί  δύο θεατρικά δρώμενα μέ θέμα α) τήν μύησιν εἰς τήν Φιλικήν Ἑταιρείαν καί τό ἔργον αὐτῆς κατά τούς χρόνους τῆς Ἐπαναστάσεως διά τόν ξεσηκωμόν τῶν Ἑλλήνων διά τόν ἀγῶνα καί β) τήν πολιορκίαν καί τήν ἔξοδον τοῦ Μεσολογγίου.
Ἀπό ἕνα μικρόν ἀριθμόν μαθητῶν ὀλιγωτέρων τῶν εἴκοσι, χάρις εἰς τήν καθοδήγησιν τῶν καθηγητῶν καί τήν ἐπιμέλειαν καί φιλοπατρίαν αὐτῶν ἐβγῆκεν ἕνα ἄριστον ἀποτέλεσμα δημιουργίας εἰς τάς ψυχάς τῶν προσκεκλημένων θεατῶν καί ἀκροατῶν, αἰσθήματα σεμνῆς ἐθνικῆς ὑπερηφανείας καί συγκινήσεως βαθείας διά τούς προγόνους ἡμῶν ἀγωνιστάς τοῦ 1821, τό ἦθος καί τάς θυσίας αὐτῶν, χάρις εἰς τάς ὁποίας προέκυψε τό θαῦμα τῆς ἀναγεννήσεως τῶν Ἑλλήνων εἰς ἕν ἐλεύθερον σύγχρονον κράτος, ἔχον τάς ρίζας αὐτοῦ εἰς τάς διαχρονικάς ἀξίας τῆς Ρωμηοσύνης.
Ἅμα τῷ τέλει τῆς τελετῆς, τῆς ἀπαγγελίας τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου καί τοῦ Πολυχρονισμοῦ τοῦ Μακαριωτάτου, ὁ Μακαριώτατος ἐτόνισεν ὅτι οἱ μαθηταί τῆς Σχολῆς, μέ τήν καθοδήγησιν τῶν καθηγητῶν αὐτῶν, παρά τήν μικράν ἀριθμητικήν των δύναμιν κατώρθωσαν νά μᾶς ἀποδείξουν καί πάλιν ὅτι τό 1821 εἶναι μέγεθος διαχρονικόν καί ἀνεξάντλητον εἰς διδάγματα, ὁ δέ Γενικός Πρόξενος κ. Σωτήριος Ἀθανασίου ὁ βοηθῶν τήν Σχολήν ἠθικῶς καί ὑλικῶς εἶπεν ὅτι «μεθώντας μέ τό ἀθάνατο κρασί τοῦ ’21», συνεργαζόμενοι, δυνάμεθα νά ὑπερβῶμεν τήν οἰκονομικήν ἡμῶν κρίσιν καί νά ζήσωμεν ἐλεύθεροι ἐθνικῶς, διοικητικῶς καί οἰκονομικῶς.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου