Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

ΡΑΣΟΦΟΡΙΑ ΝΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΣΙΩΝ.


Τήν Πέμπτην, 16ην / 29ην Μαρτίου 2012, ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ηὐλόγησε τά ρᾶσα δύο ἐκ τῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών, τοῦ μαθητοῦ τῆς Α’ Λυκείου Ἀντωνίου Κοκοβίδου καί τοῦ μαθητοῦ τῆς Β’ Λυκείου Γεωργίου Λιβιεράτου, παρουσίᾳ τοῦ Σχολάρχου ὁσιωτάτου μοναχοῦ π. Φωτίου Κιούση, καθηγητοῦ τῶν Φυσικῶν καί τῶν καθηγητῶν καί τῶν δοκίμων τῆς Σχολῆς.
Εὐλογῶν τά ρᾶσα τῶν δύο τούτων δοκίμων, ὁ Μακαριώτατος παρῄνεσεν αὐτούς νά ἀγωνίζωνται νά κατακτοῦν τάς ἀρετάς τῆς ὑπακοῆς, τῆς ἐκκοπῆς τοῦ ἐγωϊστικοῦ θελήματος, τῆς ἀκτημοσύνης, τῆς ἁγνότητος, τῆς φιλομαθείας τῆς Ἁγιοταφιτικῆς ἀνδρείας εἰς τήν διαφύλαξιν τῶν δικαιωμάτων τοῦ Πατριαρχείου εἰς τά Πανάγια Προσκυνήματα καί τῆς ἐπιμελείας διά τήν ἐγκύκλιον καί τήν κατά Χριστόν παιδείαν καί ηὐχήθη, ὅπως καί ἄλλοι δόκιμοι μιμηθοῦν τό παράδειγμα αὐτῶν.
                                                                          Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου