Τρίτη, 17 Απριλίου 2012

Η ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΑΟΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ.

Τήν  11ην βραδυνήν ὥραν τοῦ Σαββάτου, 1ης/14ης Ἀπριλίου 2012, τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων, κατῆλθεν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης ἀπό τοῦ Κεντρικοῦ αὐτῆς Μοναστηρίου διά τῆς Χριστιανικῆς ὁδοῦ εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, ἐν μέσῳ πολλῶν προσκυνητῶν δεξιά καί ἀριστερά τῆς ὁδοῦ παρατεταγμένων καί ἐντός τοῦ Ναοῦ συνωστιζομένων, προκειμένου νά ἑορτάσουν τήν ἑορτήν τῶν ἑορτῶν, τήν Ἀνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα, Κυριακήν 2αν/15ην Ἀπριλίου 2012.
Κατελθοῦσα ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ὑπό τόν Μακαριώτατον Πατέρα ἡμῶν καί Πατριάρχην Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἁναστάσεως, εἰσῆλθεν εἰς τό Ἱερό νΒῆμα τοῦ Καθολικοῦ. Ἐνταῦθα, ἐν ᾧ ἐψάλλοντο αἱ ᾠδαί τοῦ Κανόνος «Κύματι θαλάσσης…» ἐνεδύθησαν τάς ἑορταστικάς, ἀναστασίμους αὐτῶν στολάς ὁ Μακαριώτατος, οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Ἱερεῖς.
Τούτων γενομένων, ἐξῆλθεν ἡ λιτανεία ἀπό τοῦ σολέως τοῦ Καθολικοῦ καί κατηυθύνθη ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, περιεστράφη τρίς πέριξ αὐτοῦ, τῶν ψαλτῶν ψαλλόντων: «Τήν Ἀνάστασίν Σου, Χριστέ Σωτήρ…». Τῆς τρίτης περιφορᾶς περατωθείσης, ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσεν, ἐνώπιον τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, τό Εὐαγγέλιον τῆς Ἀναστάσεως «Διαγενομένου τοῦ Σαββάτου…» καί ἀκολούθως τρίς τό «Χριστός Ἀνέστη» καί οἱ ἱερεῖς καί οἱ ψάλται ἐπανέλαβον αὐτό μετά τῶν στίχων  «Ἀναστήτω ὁ Θεός καί διασκορπισθήτωσαν οἱ ἐχθροί Αὐτοῦ…. κατά τήν τυπικήν διάταξιν. Ἀκολούθησεν ἡ Ἐκτενής καί κατόπιν τό ψάλσιμον τοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, «Ἀναστάσεως ἡμέρα …», ψαλλομένου εἰς ὅλας τάς ᾠδάς αὐτοῦ.
Μετά τήν Ἑνάτην ᾠδήν, τούς Αἴνους καί τό «Ἀναστάσεως ἡμέρα», ἐτελέσθη ἡ θ. Λειτουργία τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συλλειτουργούντων Αὐτῷ τῶν Ἱερωτάτων Μητροπολιτῶν Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου καί Βόστρων κ. Τιμοθέου καί τῶν Σεβασμιωτάτων Ἀρχιερέων Γεράσων κ. Θεοφάνους, Ἀβήλων κ. Δωροθέου, Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί Σεβαστείας κ. Θεοδοσίου, ἱερομονάχων, ἱερέων, διακόνων καί μοναχῶν, παρουσίᾳ τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Σωτηρίου Ἀθανασίου καί τοῦ Πρέσβεως τῆς Ἑλλάδος εἰς τήν Ἰορδανίαν κ. Ἠρακλέους Ἀστεριάδου.

Ἡ κατανυκτική ἀναστάσιμος Λειτουργία αὐτή ἔλαβε χώραν ἐν μέσω τῶν ἀσφυκτικῶς συμμετεχόντων εὐλαβῶν προσκυνητῶν ἐν χαρᾷ, ἀγαλλιάσει καί ἀλαλαγμῷ εἰς τάς ἰδίας γλώσσας αὐτῶν ἰσχυρῶς κραυγαζόντων «Χριστός Ἀνέστη», «Ἀλ Μεσσίχ κάμ», «Χριστός Βοσκρέσσε» καί «Χριστός Ἀνβιάτ».
Εἰς τό Κοινωνικόν τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Γέρων Ἀρχιγραμματεύς Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος ἀνέγνωσεν, ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου, τό Πασχάλιον Μήνυμα τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου του Γ΄.
Πρό τῆς Ἀπολύσεως τῆς θ. Λειτουργίας ὁ Μακαριώτατος ἀνέγνωσε τόν Κατηχητικόν λόγον τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου «Εἴ τίς εὐσεβής καί φιλόθεος …». Εἰς τό «Μετά φόβου …» ὁ Μακαριώτατος ἐκοινώνησεν ὀλίγους πιστούς ἀπό τοῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, τούς ὑπολοίπους δέ οἱ ἱερεῖς, λαβόντες ἕκαστος ἕν Ἅγιον Ποτήριον καί μεταβάντες εἰς τόν κατάλληλον χῶρον ἔνθα ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ προσκυνηταί. Τῶν κωδώνων χαρμοσύνως κρουομένων καί δηλούντων τήν Χριστοῦ Ἀνάστασιν, ὁ Μακαριώτατος μετά τῆς Συνοδείας ἀνῆλθεν εἰς τό Κεντρικόν Μοναστήριον ἔνθα ἔλαβε τόν τυρόν καί τά πασχαλινά ὠά, εὐχόμενοι ἀλλήλοις «Χριστός Ἀνέστη»,  «ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος».
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου