Πέμπτη, 10 Μαΐου 2012

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ.

Τήν Δευτέραν, 24ην Ἀπριλίου /7ην Μαΐου 2012, ὁ νέος Πρέσβυς τῆς Σερβίας εἰς τό Ἰσραήλ κ. Zoran Basaraba, συνοδευόμενος ὑπό ἑνός συνεργάτου αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τόν νέον Πρέσβυν ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τινων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων.
Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τῶν ἀνέκαθεν ἀγαστῶν σχέσεων Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων καί Πατριαρχείου τῆς Σερβίας καί τῆς σταθερᾶς συμπαραστάσεως τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ πρός τόν Σερβικόν λαόν.
Εἰς τήν συνάφειαν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ὡμίλησεν εἰς τόν κ. Πρέσβυν καί περί τοῦ ἔργου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν ἀπό τῶν Βυζαντινῶν χρόνων ἀλλά καί μετά τούτους, ὅτε ἀπό τῆς Ἀραβικῆς κατακτήσεως  (638 μ. Χ. καί ἑξῆς), ἀπό τοῦ Πατριάρχου Ἁγίου Σωφρονίου καί ἑξῆς, ὅτι τό Πατριαρχεῖον ἐλειτούργησε μέ τόν ἑκάστοτε Πατριάρχην ὡς ἐθνάρχην, ἐξασκοῦν ἔργον θρησκευτικόν, κοινωνικόν, πολιτιστικόν καί εἰρηνευτικόν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν.
Ἐπί τούτοις ὁ Μακαριώτατος ἐπέδωσε τῷ Ἐξοχωτάτῳ Πρέσβει τό βιβλίον τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἱεροσολύμων τοῦ μακαριστοῦ Ἁγιοταφίτου καί Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου