Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2012

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ κ.κ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΙΜΑΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΣΗΜΟΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΜΑ.

Τήν Τετάρτην, 14ην /27ην Ἰουνίου 2012, ὁ κ. Pablo Antonio Thalassinos ἑλληνικῆς καταγωγῆς καί  Πρέσβυς τοῦ κράτους τοῦ Παναμᾶ εἰς τά Ἡνωμένα Ἔθνη, συνοδευόμενος ὑπό τινων συνεργατῶν αὐτοῦ καί μελῶν τῆς οἰκογενείας αὐτοῦ, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον.
Τόν κ. Θαλασσινόν καί τήν συνοδείαν αὐτοῦ ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ὁ κ. Θαλασσινός ἐξέφρασε τήν προσωπικήν αὐτοῦ ἐκτίμησιν καί αὐτήν τοῦ κράτους αὐτοῦ διά τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Πατριαρχείου καί τοῦ Μακαριωτάτου θρησκευτικόν, εἰρηνευτικόν καί πολιτιστικόν ἔργον αὐτοῦ καί ὡς ἔνδειξιν τῆς ἐκτιμήσεως ταύτης ἀπένειμε εἰς τόν Μακαριώτατον τιμητικήν διάκρισιν τοῦ κράτους τοῦ Παναμᾶ με τό σχετικόν δίπλωμα
καί τήν σχετικήν προσφώνησιν σχετικῶς μέ τό ἐπιτελούμενον ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου ἔργον .

Συγκεκινημένος ὁ Μακαριώτατος ἤκουσε τούς λόγους τούτους καί εὐχαριστῶν ἀνταπήντησεν ὅτι ἡ τιμή πρός τό πρόσωπον Αὐτοῦ ἀντανακλᾷ πρός τό Πατριαρχεῖον καί τήν Ἁγιοταφιτικήν Ἀδελφότητα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου