Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων κ. Θεόφιλος ο Γ' παρασημοφορεί τον Μητροπολίτη Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.

Εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Πατριαρχείου καί μετά τήν θείαν Λειτουργίαν καί τήν τελετήν τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, τήν Παρασκευήν, 14ην /27ην Σεπτεμβρίου 2013,  ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐπαρασημοφόρησε διά τοῦ παρασήμου τοῦ Ἀνωτέρου Ταξιάρχου τοῦ Τάγματος τῶν Ἱπποτῶν τοῦ Παναγίου Τάφου τόν παρεπιδημοῦντα κατ’ αὐτάς εἰς προσκυνηματικήν θεωρίαν εἰς τούς Ἁγίους Τόπους Ἱερώτατον Μητροπολίτην Ξάνθης κ. Παντελεήμονα.

Δείτε το παρακάτω video:Ἡ τιμητική αὐτή διάκρισις ἀπενεμήθη πρός τόν Μητροπολίτην Ξάνθης, ὡς εἶπεν ὁ Μακαριώτατος, διά τό ζωηρόν αὐτοῦ ἐνδιαφέρον ὑπέρ τῶν Παναγίων Προσκυνημάτων καί τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, ἐκδηλούμενον ἐμπράκτως διά τῶν πολλῶν προσκυνηματικῶν αὐτοῦ ἐπισκέψεων μετά μελῶν τῆς θεοσώστου Μητροπόλεως αὐτοῦ.


Συγκεκινημένος ὁ Μητροπολίτης Ξάνθης κ. Παντελεήμων ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον διά τήν προσγενομένην αὐτῷ τιμήν καί ὑπεσχέθη νά φέρῃ διά παντός τόν σταυρόν τοῦτον διά τήν προστασίαν αὐτοῦ καί τῆς Μητροπόλεως αὐτοῦ, ηὐχαρίστησε δέ διά τήν τῇ συνοδείᾳ τοῦ Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου ἀποστολήν πρό τινος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ εἰς τήν Μητρόπολιν αὐτοῦ, ἵνα οὕτως προστατεύηται ἐκ τῶν φαινομένων βίας, ἅτινα τῇ συνεργίᾳ τοῦ πονηροῦ εἶχον ἐνσκήψει ἐν αὐτῇ προσφάτως.
Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου